ثبت نام دریافت نمایندگی از سی تلکام

نوع خرید

جهت ایجاد اعتبار چه تضمینی در اختیار شرکت قرار می دهید؟

تابلو و تبلیغات

آیا تابلویی سردرب محل فعالیت خود نصب نموده اید؟
آیا تابلویی سردرب محل فعالیت شما مربوط به برند خاصی میباشد؟
آیا تمایلی نسبت به نصب تابلوی سردرب دارید؟
لطفا ابعاد تقریبی تابلو درخواستی را قید فرمایید:
آیا فضایی جهت اختصاص به نمایش کالا ها دارید؟
آیا فضایی جهت اختصاص به استند نمایش کالا ها دارید؟

مودی در سازمان امور مالیاتی شامل کدام یک از موارد زیر میباشد:

مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی کشور
مشمولین حقیقی ماده 88 ق.م.م
اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند
مصرف کننده نهایی
حد اعتباری پیشنهادی
لیست سهامداران
لیست حسابهای بانکی